Rewolucja przemysłowa

Bez. względu jednak na to, czy notowany obecnie skok w rozwoju cywili- $ zacji technicznej nazwiemy drugą rewolucją przemysłową, czy tylko kontynuacją pierwszej, jest sprawą zasadniczą, że nowe formy produk- ^ cji, nowe procesy technologiczne stawiają przed człowiekiem coraz to wyższe wymagania. 3 Postęp techniczny i mechanizacja powodują, że nie tylko w pro- .J3 cesie produkcji przemysłowej, ale i w życiu codziennym coraz bardziej 4 przeważa wysiłek umysłowy, a udział wysiłku mięśniowego zmniejsza się. Wzrastające tempo życia, przede wszystkim wielkomiejskiego, J ciągły pośpiech towarzyszący nie tylko pracy zawodowej, ale i życitj % pozazawodowemu, rosnący hałas związany z technizacją — wszystko 1 to sprawia, że człowiek coraz częściej musi się znajdować w stanie długotrwałego napięcia nerwowego, co — rzecz jasna — szybciej :M doprowadza do zmęczenia i wyczerpuje nerwowo. Liczba bodźców ^ szkodliwych działających na psychikę człowieka rośnie w związku S z coraz większym zaangażowaniem funkcji psychicznych w rozwiązy- ‚■$ waniu problemów współczesnego życia. -Ja Obok technizacji życia, również inne czynniki towarzyszące, 1 •;* jak urbanizacja, migracja ludności ze wsi do miast itp., powodiyą niekiedy skutki negatywne w postaci różnych zaburzeń równowagi -ii nerwowo-psychicznej. Skutki te wynikają najczęściej z braku umiejętności szybkiego przystosowania się układu nerwowego i funkcji psychicznych do nowych warunków społecznych, z braku odporności ’•? na czynniki o działaniu stressowym.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!