Stan odżywiania się

Mierniki związane ze stanem zdrowia poszczególnych osób lub zbiorowisk (dane demograficzne, dane o zgonach, o zachorowaniach, o stanie odżywiania oraz o sprawności organizmu ); Dane charakteryzujące warunki środowiskowe, które wpływają na stan zdrowia poszczególnych osób lub zbiorowisk, czyli tzw. warunki zdrowotne; Dane charakteryzujące aparat i działalność służby zdrowia.
Każda z tych trzech grup mierników charakteryzuję odrębne zagadnienia i tym samym nie można ich traktować jako równorzędnych. Do właściwych mierników stanu zdrowia zaliczyć możemy tylko mierniki grupy pierwszej. Co prawda działalność służby zdrowia, jak i warunki zdrowotne decydują o stanie zdrowia ludności, jednak pojęć tych nie można Uważać za synonimy. Precyzując pojęcie warunków zdrowotnych wymienić można cały szereg czynników wchodzących w skład tego pojęcia i tworzących w sumie to, co nazywamy warunkami bytowymi lub ogólnym poziomem życiowym. Komitet ekspertów światowej Organizacji Zdrowia sugeruje zaliczenie do tej grupy dwunastu następujących elementów: stan zdrowia (łącznie z danymi demograficznymi), żywność i żywi“: wykształcenie, warunki pracy, zatrudnienie (rynek pracy), zbio spożycie i oszczędzanie, transport i komunikacja, warunki mieszkaniowe, odzież, wypoczynek i rozrywki, ubezpieczenie społeczne, swobody obywatelskie. Wszystkie te elementy wpływają na stan zdrowia, ale nie są jego miernikami. Niewątpliwie mamy tu do czynienia ze zjawiskiem, które w cybernetyce określamy mianem sprzężeń zwrotnych.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!