Wahania granicy

W Europie w r. 1967 najniższą umieralność ogólną notowano w ZSRR — 7,3; najwyższą w NRD — 13,3. W pozostałych krajach europejskich współczynnik umieralności ogólnej wahał się w granicach 9—11 (na 1000 ludności). Porównanie danych Polski i NRD wyraźnie wskazuje, że bezwzględna wartość współczynnika, bez uwzględ* nięnia struktury ludności, może prowadzić do błędnych niekiedy wniosków. Niski współczynnik zgonów w krajach o przewadze ludzi młodych (w Polsce 42% ludności nie ukończyło 20 lat) jest zjawiskiem normalnym. I odwrotnie — wysoki współczynnik zgonów w krajach, w których przeważa ludność starsza wiekiem, jest również w pewnym stopniu zjawiskiem naturalnym. Dlatego też w ocenie porównawczej konieczne jest posługiwanie się współczynnikami umieralności odnoszącymi się do poszczególnych grup wieku. Jednym z najbardziej przekonujących mierników poziomu kultury, warunków społeczno-bytowych i stanu opieki nad zdrowiem ludności każdego kraju jest współczynnik umieralności niemowląt. Wynika to z faktu, że niemowlęta najczulej reagują na wszelkie braki i błędy w pielęgnowaniu, na złe warunki sanitarne, nieprawidłowe żywienie itd. Miarą umieralności niemowląt jest liczba zgonów na 1000 żywo urodzonych dzieci w danym roku.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!